زمان پخش سریال در حاشیه 2

تیم نویسندگان در حاشیه 1 و 2