زادروز خسرو شکیبایی 1323ش

چهره های سرشناس ایرانی با تحصیلات خیلی بی ربط!

شخصیتهای معروف ایرانی با تحصیلات بی ربط!

در دانشکده اهواز آمار انفورماتیک خوانده سربازی را که تمام کرده، تصمیم گرفته تاجر شود. در شرکت صادرات یکی از دوستانش