روش صحیح پاک کردن آرایش

پاک کردن آرایش از صورت به شیوه صحیح