روش اندازه گیری دامن

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

آموزش خیاطی - الگوی اولیه ی دامن

Training services the prototype of the skirt