رنگ ومش

آیا رنگ و مش به مو آسیب می رساند؟

آیا رنگ و مش به مو آسیب می رساند؟

آیا رنگ و مش به مو آسیب می رساند؟

Do not damage the hair color and mesh?