رنگ اصلی مو

رنگ اصلی از روی مو پاک شده و تغییر کرده

رنگ اصلی از روی مو پاک شده و تغییر کرده

رنگ اصلی از روی مو پاک شده و تغییر کرده

The original color of the hair removed and changed