راه برطرف کردن این دردها و جلوگیری از این خطرات چیست؟