رازهایی برای داشتن موهای سالم

ترفند داشتن مژه های بلند با روشی سالم

ترفند داشتن مژه های بلند با روشی سالم

ترفند داشتن مژه های بلند با روشی سالم

The trick is having long eyelashes healthy wayعوارض کلر استخر برای پوست و مو

عوارض کلر استخر برای پوست و مو

آب استخرها به دلیل وجود کلر خاصیت قلیایی دارد و منجر به آسیب رساندن به پوسته خارجی مو و ایجاد شوره