رابطه عاطفی و عاشقانه

آیا روابط زناشویی، باعث عمیق تر شدن رابطه عاشقانه می شود؟

عاشق همسرمان باشیم یا با همسرمان صمیمی باشیم؟

آیا روابط زناشویی، باعث عمیق تر شدن رابطه عاشقانه می شود؟

Is the marital relationship, to deepen the relationship be