رابطه طولانی‌مدت و بادوام

این خصوصیات،آقایان را عاشق تر می کنند؟

این خصوصیات آقایان را عاشق تر می کنند!!

این خصوصیات آقایان را عاشق تر می کنند!!

These properties are in love than men?