رئیس جمهور زن کرواسی

جنجال عکس های رئیس جمهور کرواسی در کنار ساحل

کالیندا کیتاروویچ

کالیندا گرابار کیتاروویچ,رئیس جمهور زن کرواسی

Kalynda Grabar Kitarovic