ذهن‌خوانی ممنوع

خیال های غلط که باعث تاخیر در ازدواج میشود

خیال های غلط که باعث تاخیر در ازدواج میشود

خیال های غلط که باعث تاخیر در ازدواج میشود

Delaying marriage could be wrong