دو چندان کردن زیبایی

با شیر و ماست زیبایی را دو چندان کنید!