دوخت کت و دامن مجلسی

آموزش خیاطی و دوخت کت و دامن

آموزش خیاطی و دوخت کت و دامن

آموزش خیاطی و دوخت کت و دامن

Sewing and training jackets and skirts