دعا نویسی بر روی اندام

دعانویسی خرافات یا واقعیت؟

دعا نویسی بر روی اندام دختران برای بخت گشایی

دعانویسی خرافات یا واقعیت؟

Danvysy superstition or reality?