درنا محمودی طراح لباس

درنای شیراز

درنا محمودی طراح لباس

درنا محمودی طراح لباس از شهر شیراز سه سال وارد دنیای طراحی لباس شده و در شیراز لباسهای زنانه طراحی می کند.