درخت سرو

با توجه به تاریخ تولد شما میوه چه درختی هستید؟

شما میوه کدامین درخت هستید با توجه به روز تولتان؟

با توجه به تاریخ تولد شما چه درختی هستید؟

Depending on what your birthday tree?