خوشمزه ترین ترشی های تبریزی

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

Pickled seven Bijar