خوشبو كردن پوست و نرم نگه داشتن

گذر زمان لوازم ارایشی در تاریخ کشورها