خورشت گیلاخه خوشمزه

حورش گیلاخه | یک خورش سنتی استان کردستان

خورش گیلاخه | یک خورشت سنتی استان کردستان

حورش گیلاخه | یک خورش سنتی استان کردستان

Stew Gilakheh A traditional stew Kurdistan