خواننده های ورزشکار

چهره های سرشناس ایرانی با تحصیلات خیلی بی ربط!

شخصیتهای معروف ایرانی با تحصیلات بی ربط!

در دانشکده اهواز آمار انفورماتیک خوانده سربازی را که تمام کرده، تصمیم گرفته تاجر شود. در شرکت صادرات یکی از دوستانش