خواص مثبت مواد آرايشي

آرايش كلئوپاترا براي چشمها مفيد بوده است