خط چشم مایع یا مداد

لوازم آرایش دور ریختنی را بشناسید

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/mode1/Q1392408770.jpg

شما باید بتوانید تشخیص دهید چه زمانی ماده آرایشی تان برای استفاده