خط اخم چیست؟

از بین بردن خط اخم میان ابروها

 خط اخم میان ابروها

از بین بردن خط اخم میان ابروها

Eliminate frown lines between the eyebrows