خط‌چشم‌های مدادی

چگونه چشم‌های ریز را درشت جلوه دهیم

1 0.623427001382798457 jazzaab ir چگونه چشم‌های ریز را درشت جلوه دهیم

در اینجابه شما می‌گوییم چگونه می‌توانید با آرایش، چشم‌های ریز را درشت جلوه دهید و همچنین چگونه بدون هیچ‌گونه جراحی یا هزینه‌ای و تنها با آرایش و گریم افتادگی