خطرات زایمان دیرتر از موعد

خطرات زایمان دیرتر از موعد برای مادر و جنین/ سوء تغذیه و امراض مختلفی

زایمان دیرتر از موعد

خطرات زایمان دیرتر از موعد برای مادر و جنین/ سوء تغذیه و امراض مختلفی

Late delivery risks for mother and fetus