حکایت زیبای درویش

حکایت درویشی که یک دست داشت

حکایت زیبای درویش یک دست

حکایت درویشی که یک دست داشت

The story of a dervish who had