حرف مردم

آیا به حرف دیگران توجه کنیم یا خیر؟

آیا به حرف دیگران توجه کنیم یا خیر؟

آیا به حرف دیگران توجه کنیم یا خیر؟

Do you talk to others, or not?