حاشیه لبها، پلک و ابرو

پاک کردن تاتو ( بایدها و نبایدها در پاک کردن تاتو )

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/tak/tato1-drnil.jpg

تاتو می تواند به دلیل یک رفتار فرقه ای و مذهبی و یا به خاطر زیبایی و یا بدلیل یک .