جک جدید واسه اسمس فرستادن

اس ام اس و جوک خنده دار

کودک فال فروش, جوک های خنده دار, نوسان مغزی

بیشعور انقد نیست!!
نمیخواد زیاد دقت کنی، فقط بدون حرف سنگینیه !!!!!