جنین انسان در هفته سی وپنجم

جنین از چه ماهی درد را حس میکند

احساس درد در جنین,جنین

جنین از چه ماهی درد را حس میکند

What month fetus feels pain