جملات بسیار خنده دار

طنز گویش و حرف زدن دخترها از گذشته تا به حال

طنز گویش و حرف زدن دخترها از گذشته تا به حال

طنز گویش و حرف زدن دختراها از گذشه تا به حال

Comic dialect and speaking girls from the past to the present