جلوگیری از سردرد

خوراکی هایی که میتوان به جای ژلوفن و بروفن استفاده کرد!