جلسه خواستگاری

تعیین معیارهای ضروری قبل از جلسه خواستگاری

تعیین معیارهای ضروری قبل از جلسه خواستگاری

تعیین معیارهای ضروری قبل از جلسه خواستگاری

Determine the necessary measures before the matchmaking sessionقبل از ازدواج و بیان کامل و دقیق معیارهای زندگی

قبل از ازدواج و بیان کامل معیارهای زندگی

قبل از ازدواج و بیان کامل و دقیق معیارهای زندگی

Expression thorough premarital standard of livingدر جلسه خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم


در جلسه خواستگاری چه بگوییم و چه بپرسیم

موضوعات قابل طرح در گفت و گوى جلسه خواستگاری، مختلف است؛ زیرا افراد عقیده‏ ها، آرمان ‏ها،