جشن قربان

عید مشترک در همه ادیان

عید مشترک همه ادیان,عید قربان

عید مشترک در همه ادیان

Eid common in all religions