جراحی بینی و صورت

عدم تقارن صورت نیاز به جراحی دارد؟

عدم تقارن صورت نیاز به جراحی دارد؟

عدم تقارن صورت نیاز به جراحی دارد؟

Asymmetry needed surgery?