جاز ایسون

کوتاه نکردن ناخن دست توسط این زن طی 28 سال

کوتاه نکردن ناخن دست توسط این زن طی 28 سال

کوتاه نکردن ناخن دست توسط این زن طی 28 سال

By paring her fingernails 28 years