تیم مدیریت اجرایی

عشقی که می‌گن از کجا میاد؟

عشقی که می‌گن از کجا میاد؟

عشقی که می‌گن از کجا میاد؟

Where was the love you say?