تکلیف تیم برنده

عنوان تندرست ترین مرد جهان به رونالدو رسید

رونالدو به عنوان تندرست ترین مرد جهان شناخته شد

عنوان تندرست ترین مرد جهان به رونالدو رسید

Ronaldo was the best man in the world as well