تنوع ژنتیکی

اولین موجود زنده ای که از طریق اسپرم منجمد به دنیا آمد + عکس

اولین نوزاد از طریق اسپرم منجمد به دنیا آمد + عکس

اولین موجود زنده ای که از طریق اسپرم منجمد به دنیا آمد + عکس

The first living creature was born from frozen sperm Photo