تمیزکردن ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽ

آیا نحوه صحیح تمیزکردن قلم موهای آرایشی تان را میدانید؟

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/fa/25.jpg

ﻗﻠﻢ ﻣﻮھﺎی آراﯾﺸﯽﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و آﻟﻮدﮔﯽھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری را ﭘﺲ