تغییر رنگ مو با شانه کردن

دختری که رنگ موهایش را با شانه کردن عوض می‌کند!