تغییرات حجم خون

خوردن قرص های آهن برای زنان باردار مشکلی دارد!!

خانم های باردار قرص آهن بخورید، اما به اندازه!

خوردن قرص های آهن برای زنان باردار مشکلی دارد!!

Taking iron tablets for pregnant women is a problem!