تزیین یقه لباس با سی دی خام

تزئین یقه لباس با سی دی خام

تزیین یقه لباس با سی دی خام

تزیین یقه لباس با سی دی خام

CD collar decorated with crude