تزیین یقه لباس

تزئین یقه لباس با سی دی خام

تزیین یقه لباس با سی دی خام

تزیین یقه لباس با سی دی خام

CD collar decorated with crude