تزیین یقه ساده و گرد

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

تزیین یقه گرد با اکلیل رنگی

Round collar decorated with colored corona