تزیین گیلاس خوری

تزیین گیلاس های ساده با رنگ و چسب چوب

تزیین گیلاس های ساده با رنگ و چسب چوب

تزیین گیلاس های ساده با رنگ و چسب چوب

Simple cherry wood decorated with paint and glue