تزئین دستمال

پیاده کردن طرح ابرو باد کردن روی دستمال سفره