ترشی

طرز تهیه ترشی لبو و انار و سیب

طرز تهیه ترشی لبو و انار و سیب

طرز تهیه ترشی لبو و انار و سیب

Recipe pickled beets pomegranates and applesترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

ترشی هفت بیجار

Pickled seven Bijarطرز تهیه ی ترشی انجیر

طرز تهیه ی ترشی انجیر

طرز تهیه ی ترشی انجیر

How to prepare the pickled fig