تاریخ تولید

٨ ماده غذایی که پس از تاریخ انقضا هرگز نباید مصرف شوند

8 ماده غذایی که پس از تاریخ انقضا هرگز نباید مصرف شوند

٨ ماده غذایی که پس از تاریخ انقضا هرگز نباید مصرف شوند 

8 foods that should never be used after the expiration date.